پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

شکل گرفتن جوامع بشری که بریکسری باورهاواعمال وبینش های مردم فرمانروایی میکندوبسیاری هنجارهای خوب ویابدبرهمین روال شکل میپذیرد ، گاهی ممکن است فرهنگی ازنگاه دیگران پذیرفته نباشدامابه واسطه تجربه شدن درجامعه خودرابعنوان یک فرهنگ نهادینه خواهدکردهرچندهم مذموم باشدویاازنگاه عرف جامعه پیشرفته منسوخ ، خیلی ازجوامع هستندکه گاهاازفرهنگ کلی مملکت هم فاصله دارندوازآلودگیهابالاخص دورمیشوندآن جوامع بواسطه میزان بینش قوی فرهنگی که برآنان حاکم است .

سید قربانعلی موسوی؛شکل گرفتن جوامع بشری که بریکسری باورهاواعمال وبینش های مردم فرمانروایی میکندوبسیاری هنجارهای خوب ویابدبرهمین روال شکل میپذیرد ، گاهی ممکن است فرهنگی ازنگاه دیگران پذیرفته نباشدامابه واسطه تجربه شدن درجامعه خودرابعنوان یک فرهنگ نهادینه خواهدکردهرچندهم مذموم باشدویاازنگاه عرف جامعه پیشرفته منسوخ ، خیلی ازجوامع هستندکه گاهاازفرهنگ کلی مملکت هم فاصله دارندوازآلودگیهابالاخص دورمیشوندآن جوامع بواسطه میزان بینش قوی فرهنگی که برآنان حاکم است کمتردچارآلودگی میشوندوهجوم های گاه وبیگاه تاثیرچندانی برفرهنگشان نمیگذاردچراکه بزرگان وسران آن قوم وجامعه خیلی سریع وبه موقع جلوی افسارگسیختگی فرهنگی که موجب آلودگی فرهنگشان میشودمیگیرندونمیگذارندفرهنگ غنی وپربارشان ره به بیراهه ببردودچاراضمحلال فرهنگی شوندوهمچنین هم هستن جوامعی که بزرگان به دعواهای ریاستی مشغول وکاملا ازبلایی که برسرفرهنگ مردمانشان می آیدبیخبرویاخودرابه بیخبری زده اندتازمانیکه آن جامعه دچاربحران هویتی نشودآن سران بخودنیامده وآگاه نمیشوندکه اگراضمحلال جامعه رافراگرفت خانواده آنان نیزکه جزیی ازاین جامعه هستنداز این بیماری درامان نخواهندماندوآنوقت است که ازهرگوشه ایی فریادواسلاما وامسلمانا بلندمیشودکه مسلمانی نیست (ببرندمال مسلمان وچومالت ببرند، بانگ وفریادبرآری که مسلمانی نیست ) هرچنددراین مقوله قصدکنکاش درمسلمانی ندارم واین ضرب المثل رابه این عنوان نگفته ام بلکه هدف عدم هوشیاری بزرگان قوم است ، تابلایی دامن خانواده شان رانگیردبفکرعلاج آن اتفاق نمی افتندوراه چاره نیزنمیجویند .
مدت زمان زیادی است که آلودگی فرهنگی ویاهمان هجوم فرهنگی افسارگسیخته قلب جوامع ایرانی راهدف گرفته وریشه تمامی فرهنگهای درست وحتی نادرست رانشانه رفته ومردم اغلب باچشمان بسته به قبول این فرهنگ وارداتی پرداخته ودرزندگی ورفتارهایشان جایگزین فرهنگ غنی ومحکم خودمینمایند ، بعنوان مثال خواستگاریهای قدیم بااکنون چقدرفاصله درست کرده وهمه ی آنچیزهایی که بنیان خانواده رامحکم میکرداکنون ازبین رفته ودچاراضمحلال شده است ، شایدبگوییدآنزمان مردم باچشمان بسته انتخاب میکردنداگرچنین است چراپدران ومادران ماکمتردچارآشفتگیهای بنیادین خانواده میشدندوکمتردرراهروهای دادگستری برای طلاق ویاگرفتاریهای رفتاری سرگردان بودند ، یکی ازمعضلات فرهنگی که بیشترین صدمه رابه بنیان خانواده هاواردکرده ومیکندهمین نگاه غرب گرایانه وکورکورانه تبعیت کردن ازآن است ، جوان بدون درنظرگرفتن تربیت خانواده گی طرف مقابل ویاحتی خودش توقع بیجاداردکه همسرش بایدچنین باشدوچنان وبخودش زحمت نمیدهدکه اول دنبال پی آمدهایش بگرددواگرمقبول افتادازهمسرخودتوقع نمایدووقتی میبیندآنچه میخواسته تاآنچه به وقوع پیوسته مغایرت داردشروع میکندبه بدرفتاری وسوظن نسبت به شریک زندگی خویش وهمین ابتدای ازهم گسیختن خانواده اش میشود ، شک نداشته باشیدهمان باورهاوفرهنگی که باآن رشدکرده درقبول شرایط بوجودآمده دخیل بوده که کاررابدین جارسانده است ، نگاه بدون پشتوانه به بعضی رفتارهای غرب گرایانه چیزی جزویرانی اعتقادات رابه دنبال نخواهدداشت وبایدقبل ازاینکه آن رفتارهارادرخانواده نهادینه شودازدست زدن به آن پرهیزنماییم وگرنه عاقبتی خوب برایمان رقم نخواهدزد.
ملغمه ایی که اکنون درجامعه رواج داردمعلوم نیست برمبنای چه فرهنگی است فراموش نکنیم که حتی فرهنگ غرب هم برمبنایی اصولی قابل قبول درهمان جوامع پذیرفته شده است درصورتیکه اکنون درجامعه مابخصوص درمیان نسل جوان ماملغمه ایی جایگزین شده که نمیدانیم نامش راچه بگذاریم ازپوشیدن لباس گرفته تارفتارهاوکنشها وحتی دیالوگهایی که ردوبدل میشودهمه وهمه تمامی هنجارهای فرهنگی مارانشانه رفته است ، روزی خواهدرسیدکه نه ازایرانی بودن مااثری میماندونه ازمسلمانی ما ، باورکنیدجوانان هم به اثرگذاری این نوع فرهنگ برزندگی وآینده شان خبرندارندواکنون که به آن دست میزنندبعنوان جوک ولودگی تلقی میکنندودرهمه امورآنراجدی نمیگیرندومتاسفانه همین جدی نگرفتن کم کم داردخودرابعنوان نوعی فرهنگ نهادینه میکندوهرگاه اعمالی بعنوان فرهنگ درجامعه ایی جاخوش کردبراحتی نمیتوان آنراازسطح آن جامعه پاک نمودحال چه آن فرهنگ خوب باشدوچه بد ،
نمیدانم دراین سردرگمی فرهنگی کدامین نهادوکدامین مسول رامقصربدانم اماهمین قدرمیدانم اگرتلاش نکنیم که بصورتی حساب شده ودقیق جلوی این آلودگی قدعلم کنیم پی آمدهایش دامان ماوخانواده هامان راخواهدگرفت وسرانجامی بی فرهنگی برجامعه مان حکمفرمایی خواهدکردوخوب میدانیدحاصل بی فرهنگی چگونه جامعه ایی رارقم خواهدزد.

سیدقربانعلی موسوی شیرازی فعال فرهنگی چرام

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

این خبر را به اشتراک بگذارید :