پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

درجستجوی خوشبختی

معنایی که ازظاهرواژه خوشبختی برمی آیداین است که خوشبختی یعنی بخت واقبال باکسی یاروهمراه بودن وهمه چیزبروفق مرادرویدادن وجاه ومال وخوشی سلامتی وآرامش وشادمانی باکسی یاروهمراه بودن ودوربودن ازآسیب وبدی وزیان. به راستی کدام آدم رادرزندگی باچنین ویژگی می شناسید چه کسی رامی شناسیدکه ازبیماری وستیزه ومرگ ومیر خویشان ودوستان وفرازوفرود زندگی وکمبوددرکارها وناتوانی دررسیدن به خواسته ها رنج نبردوازموضوعی پریشان وگرفتار دغدغه نباشد؟

محمود منطقیان؛ معنی خوشبختی چیست؟وخوشبخت درنگاه ماچه کسی است؟آیاخوشبختی ممکن است وامری شدنی و روی دادنی است؟.سالها وزمانها است

که مردم از نیکبختی سخن می گویند ودوست دارندکه نیکبخت زندگی کنندولی نهایتاخوشبختی رامانند پرنده ای می بینندکه به آن دست نمی یازندویارویای خوشی که پس ازبیداری ازخواب دست ودامن خودراازآن تهی می بینند آیا خوشبختی به معنای آن است که همه اموربرمرادآدمی باشد

وهرچه رامی خواهدبتواندبه دست آوردونقصان وکاستی در زندگی اش نباشد؟

معنایی که ازظاهرواژه خوشبختی برمی آیداین است که خوشبختی یعنی بخت واقبال باکسی یاروهمراه بودن وهمه چیزبروفق مرادروی

دادن وجاه ومال وخوشی سلامتی وآرامش وشادمانی باکسی یاروهمراه بودن ودوربودن ازآسیب وبدی وزیان. به راستی کدام آدم رادرزندگی

باچنین ویژگی می شناسید چه کسی رامی شناسیدکه ازبیماری وستیزه ومرگ ومیر خویشان ودوستان وفرازوفرود زندگی وکمبوددرکارها وناتوانی

دررسیدن به خواسته ها رنج نبردوازموضوعی پریشان وگرفتار دغدغه نباشد؟

کدام انسان رامی شناسیدکه همیشه آرام وبی دغدغه وبدون مشکل ودردسرخوابیده باشدوگرفتارامواج زندگی نشده باشد.کدام آدم رامیشناسیدکه با

به دست آوردن ثروت فراوان و قدرت بی رقیب ولذات پیاپی به خوشبختی وآرامش کامل رسیده باشدوبیماری وپیری ومرگ به سراغ او وعزیزانش نرود

ونرفته باشد؟کدام یک از دارندگان جاه ومال رادردنیا سراغ داریدکه شاهدخوشبختی رادرآغوش کشیده باشد؟

چه کسی رادردنیاسراغ دارید که کاملا اززندگی وروندامور آن خرسندباشد؟

پس هدف انسانهاازخوشبختی ودرپی آن دویدن چیست؟

خوشبختی چه تعریف ومعنایی دارد؟

برخی خوشبختی را عبارت ازکامیابی وبه آرزوهارسیدن می دانندواینکه همه اموربروفق مرادشان باشد.

آیا باوجودبی کران واندازه بودن خواسته ها وآرزوها چنین توفیقی روی دادنی است؟

پس نیکبختی به این معنا که آدمی به همه خواسته هاوآرزهایش برسددرجهان واقع شدنی نیست.

وهرانسانی به هرمقام وجایگاه برتری هم که رسیده باشداز بعضی دردهاوکاستیها رنج می برد.

پس معنای خوشبختی درنگاه واندیشه ماچیست.انسان در هرجایگاهی هم که جای گیرد سرانجام مغلوب بیماری وپیری ومرگ می شودوهمه زندگان

امروزمردگان فردایندبنابراین خوشبختی به معنای درامان ماندن وهمیشه خوش وکامیاب زیستن نیست.

پس نیازاست که برداشت دیگری اززندگی نیک وخوشبختی داشته باشیم.

براین باورم که باآن تعابیری که گفته شدوپیش ازاین رفت نباید هرگزبه دنبال این گونه خوشبختیها باشیم وبه دنبال این گونه خوشبختی بودن خودنشان بدبختی وسرگردانی است.

گفتیم که خوشبختی به آن معنا که همه چیزدرزندگی برای انسان فراهم گرددوکاستی ونقصان درکارنباشد وانسان به گونه ای زیست کندکه دغدعه ونگرانی واندوه نداشته باشد تاکنون برای هیچ انسانی ازشاه تاگداشدنی نبوده است ودرسر پروراندن چنین رویایی ،عاقلانه وخردمندانه نیست.

پس نیکبختی چه تعریف ومعنایی دارد؟براین باورم که خوشبختی رابایدبهره بردن بهترازظرفیت وجود دانست.یعنی کسی که بتواندبادیدن

همه واقعیتهای زندگی ونیک وبد آن به درستی ازتوان وظرفیت خویش سودجویدودَین خودرابرای خود وجامعه به نیکی گذاردنیکبخت زیسته است ودرعین حال چنین کسی بایدواقعیتها راپذیرفته وبانیک وبدزندگی به سازگاری برسد.انسان جداازجامعه زندگی نمی کند؛بلکه همراه وبه کمک دیگران زیست می کندپس لازم است که توان سازگاری بادیگران ورویدادهای زندگی راداشته باشد وهرگزازواقعیتهای تلخ وشیرین زندگی فرارنکندبلکه باآنها بامعیار

خردودانایی به سازگاری برسد. واقعیتهای زندگی چه تلخ وچه شیرین وجوددارندونمی توان چشمهارا بست وآنها رانادیده گرفت.

زندگی همان گونه که پدیده های تلخ وناخوشایندی مانندشکست،بیماری،

پیری،ستیزه،جنگ،فشارهای روانی ،فقروناداری ومرگ ومیروبیداددارد روی دیگرسکه اش،خدا،دانش،مهربانی ،دوستی،شادی،صلح،همیاری،مهرورزیدن

،بچه ها،گلها وبهار،چشمه وباران،شعر، موسیقی،پرندگان،طبیعت زیباوانواع بازیها وشادمانیها است.

انسان خردمندوداناوروشن بین باید به همه رخدادهاوچهره های زندگی ژرف بنگردوراه راازچاه ونیک را از بدبشناسدوازتمام رویدادهای خوب

زندگی بهره ببردورویدادهای بدزندگی رایادگرگون وبه فرصت تبدیل کندو یاباآنهابه سازگاری برسدوشکیبایی ورزدویاازبعضی بگریزدودریک سخن

به مقتضای خردوروشن بینی ومشاوره بانیکان ودانایان رفتارکندتازندگی را بهترونیکوترپاس داردوازآن به نیکی بهره مندشود.

بی گمان خردمندانه وازروی دانش و نیک اندیشی به هستی وزندگی نگریستن وازاستعدادوظرفیت وجودخویش در زندگی بهره جستن وحقایق زندگی را

دیدن وپذیرفتن وازروی خردواحساس نیک بادیگران پیوندجستن وبه سازگاری رسیدن،حاصلش روشن بینی درونی ودرک معنادارازهستی وزندگی ورسیدن به آرامش وشادمانی وخرسندی درونی اززندگانی است وچون چنین دست دهدنیک بختی به بارآیدوزیستن به کارآید.

منطقیان

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

این خبر را به اشتراک بگذارید :