پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

نماینده کهگیلویه بزرگ: شورابایدانسجام،وحدت وهمدلی داشته باشند وهیچ جریان سیاسی نبایددرکارشورادخالت کندبلکه خردجمعی بایدحاکم باشد.

 

 به گزارش“صبح خرد”،نماینده کهگیلویه بزرگ‌ در نشست هم اندیشی با شهردار واعضای شورای شهر دهدشت بابیان اینکه شورا و شهردارازبازی های سیاسی فرارکنندو واردبازی سیاسی نشوند اظهارکرد:پیگیری کنید تامردم خدمات شوراوشهرداری راببینند.
وی خطاب به اعضای شورابیان کرد : قطعا شعارهایی درحین انتخابات داشتید پس سعی کنیدبه آنهاپایبندباشیدو عمل کنید.
هاشمی پوربا بیان اینکه فضای سیاسی استان دچار تغییرتحول شده است تصریح کرد: شورای شهر و شهرداری دراین فضای سیاسی جدید جهت پیشرفت وموفقیت بایدبرنامه ریزی کنند.
زمانبدی درجهت پیشرفت کارهای مهم واجرایی عنوان کرد : برای طرح هازمان بندی بگذارید تابه نتیجه برسیدو شهروندان ازشماراضی باشند.
وی افزود:همه شهرداری های کشورازجمله تهران دارای بدهی هستند ولی بایدباصداقت ومدیریت درجهت پیشرفت وداشتن شهری زیباتلاش کنید.
هاشمی پوربا اشاره به اینکه اعضای شوراباید دربستن قراردادهادقت کنندخاطرنشان کرد : شهرداردهدشت بایدمشاوره قوی درهمه زمینه هاداشته باشدو پیگیرجدی قیررایگان باشد زیرا نجات دهنده شهرداری دهدشت است.

هاشمی پور روکش خیابان های اصی دهدشت،اجرای کمربندی سوم،سایبان سازی،کانال سیلاب وفاضلاب و روشنایی ونظافت شهر را ازکارهای مهم شهرداری دانست که بایدانجام شود.
وی خطاب به اعضای شورا گفت : ورودی های شهردرحیطه کاری شما نیست ودرگیراین مسئله نشوید.

هاشمی پورگفت:بااستفاده ازتخصیص اعتبارماده ۱۸۰ورودهای دهدشت،جاده سوق وجاده چرام ساماندهی وحتی روشنایی این جاده ها‌تامین می شود.

وی گفت:ازخبرنگاران تشکرمی کنم وهرچه به جلوحرکت می کنم به اهمیت وجایگاه رسانه بیشتر پی می برم .

نماینده کهگیلویه بزرگ درپایان گفت : تمام قدازشهرداری وشوراجهت داشتن شهری زیباحمایت می کنم وجهت تخصیص اعتبار در پایتخت چانه زنی میکنم.

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

این خبر را به اشتراک بگذارید :