پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

“ازبن بست تاگشایش”

کاوش وپژوهش دراحوال کشورها بخوبی نشان می دهدکه کشورهای توسعه یافته وپیشرفته ازمزایایی بهره مندندکه کشورهای توسعه نیافته ازآن محرومند:
۱-کشورهای توسعه یافته به انسان جدای ازعقایدونژادومنطقه اش اصالت داده اندونیازهای روانی وجسمانی انسان را پایه هدف وبرنامه وتلاش خودقرارداده اندوهمه برآنندکه نیازهای انسانی شناخته وبرآورده شودوحال آنکه درجوامع توسعه نیافته حکومتهایشان چنین راهکاروبینشی ندارندواصل بر حفظ ودوام قدرت است…
۲-درکشورهای توسعه یافته پژوهش ودانش ودست یابی به صنعت وتکنولوژی راه توسعه وترقی تشخیص داده شده است ودررشدوپویایی آن می کوشند وحال آنکه درکشورهای عقب مانده و توسعه نیافته اصل برپیشرفت دانش و صنعت نیست ومردمِ خودراباسخنان ناسودمندوخرافی ویاامورمربوط به قدرت سرگرم می کنند وازرشددانش وترقی برای جایگاه خودواهمه دارند.
۳-درکشورهای توسعه یافته به دنبال رشدعلم ودمکراسی واقعی گردش نخبگان وجودداردومدیران وکارگزاران جامعه درپروسه زمانی دگرگون می شوندونیروهای جدیدسکان امورجامعه رابه دست می گیرنددرحالی که درکشورهای توسعه نیافته مدیران سالها برجای خودمی مانندوقصدترک موقعیت  وقدرت راندارندوانگارجایگاهشان را ارثی  وماندگاربرای خودمی بینندبه طوری که همین ماندگاری مدیران عامل مایه رکود اینگونه کشورها شده است…
۴-درکشورهای توسعه یافته اصل بر انتخاب وآزادی مردم است ومدیران
کشوربارای وگزینش مردم برسرکارمی آیندوبارای وانتخاب مردم کنارمی روند وبدینگونه باتشخیص واراده مردم گردش نخبگان انجام می گیردودرواقع مردم مدیران راباواسطه یابی واسطه انتخاب
می کنندوجامعه راپویاوجویانگه می دارند.یعنی حاکم وتصمیم گیرنده اصلی مردمندوانتخابشان آزادوبدون سانسور وفیلترناپسندومحدویت است…
۵-درکشورهای توسعه یافته مردم آزادندازحق وحقوق خوددفاع وپاسداریکنندودرراه رسیدن به این هدف، آزادی نشراندیشه وبیان ودرصورت نیازبرپایی اجتماعات ونقدمدیران وحاکمان خودرا دارندونقدونشراندیشه وبیان برای آنها پیامدنامطلوب ونگران کننده ندارد..
درکشورهای توسعه یافته همه بایدقانون کشوررارعایت کنندوقانون دراین کشورها حق آزادی بیان واندیشه واجتماعات را پذیرفته ونهادینه کرده است؛لیکن درکشورهای توسعه نیافته کیش شخصیت فراترازقانون است وقانون برای حاکمان معنانداردوآنهاخودرافراتر ازقانون می شمارندوحال آنکه درکشورهای توسعه یافته همه دربرابر قانون مساوی اندودین وآیین واندیشه برمبنای قانون برای همگان آزاداست.

پیامدچنین ویژگیهایی که درکشورهای توسعه یافته وجودداردپیشرفت ورفاه و انگیزه کاروتلاش،گشایش موانع، نشاط وشادمانی وپیونداستوارمردم این کشورهاست وآثارپیشرفتشان ازدانش و
صنعت وتکنولوژی ودست آوردهای علمی درهمه جای جهان آشکاراست….
ودرکشورهایی که ازاین مزایاوویژگیها بی بهره اندنمودش فقروبیکاری،بن بست اقتصادی،خشونت،خودکشی،طلاق واز هم کسستگی پیوندهای خانواده، رشدکیش شخصیت وخرافه پرستی، نگرانی های اجتماعی،رشدبزهکاری،بی اعتمادی، شکاف اجتماعی ورشدوبالارفتن روزافزون نگرانیهای فردی واجتماعی ونارضایتی عمومی است…به امیدآنکه همه کشورهای جهان ومردم روی زمین ازمزایای نیک زندگی به خوبی بهره مندشوندوشاهدآزادی ورفاه وتوسعه ودادگری وشادمانی ونشاط رادرآغوش گیرند.چنین باد….

منطقیان۹۶/۱۰/۹

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

این خبر را به اشتراک بگذارید :