پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

 اودرزمان فرمانروایی پهلوی درکنارکار علمی وتحقیق وقرآن پژوهی به مبارزه سیاسی نیز می پرداخت وبارهابه زندان افتاد،ولی دست ازتلاش ومبارزه سیاسی برنداشت.دردادگاههایی که برگذارمی شد هرگز نهراسیدوشجاعانه دیدگاهها و نظرات خودرا برزبان می آوردوهیچگاه دربرابراستبدادزمان سرفرودنیاوردواز راهی که برگزیده ودرپیش گرفته بود دورنشدوبازنایستاد

                                                                 ((بازرگان سیاستمداری صادق))

محمود منطقیان ؛ مهندس مهدی بازرگان درسال۱۲۸۶ چشم به جهان خاکی گشودوپس ازعمری مبارزه سیاسی برای آزادی وتلاش معنوی وعلمی وگذراززندانهاودشواریهای زندگی و سیاسی، درسی ام دیماه ۱۳۷۳ دیده از جهان گذران فرو بست وپای به سرای جاویدان وعالم معنا نهاد.
 اودرزمان فرمانروایی پهلوی درکنارکار علمی وتحقیق وقرآن پژوهی به مبارزه سیاسی نیز می پرداخت وبارهابه زندان افتاد،ولی دست ازتلاش ومبارزه سیاسی برنداشت.دردادگاههایی که برگذارمی شد هرگز نهراسیدوشجاعانه دیدگاهها و نظرات خودرا برزبان می آوردوهیچگاه دربرابراستبدادزمان سرفرودنیاوردواز راهی که برگزیده ودرپیش گرفته بود دورنشدوبازنایستاد…
 مهندس بازرگان ازاعضاجبهه ملی و پایه گذار”نهضت آزادی”بودودرروش خودسیاست،آزادی،دین وزندگی را به هم پیوندزدوراه رستگاری انسان وجامعه رادرمعنویت وعدالت وآزادی وپیشرفت علمی می دانست.
اومعتقدبودکه ریشه مشکلات جامعه ایران، دراستبدادونبودآزادیهای مشروع انسانی مانندآزادی اندیشه وبیان ونقدو اعتراض و‌اجتماعات است وبه همین
دلیل همه همت خودرابردفاع ازآزادی به کاربسته بودوبااستبدادوخودکامگی درهرشکل ولباسی مخالفت می کرد.
 مهندس بازرگان اهل افراط وتندروی نبود.روش او برای اداره جامعه برپایه خردورزی وعقلانیت ودوراندیشی وشورا وبه کاربستن دانش،همراه باسیاست
داخلی وخارجی معتدل ومسالمت آمیزوپاسداری ازحقوق شهروندی و منافع ملی وپیشرفت جامعه باتکیه اساسی برعلم وصنعت وحفظ وارزش
نهادن برآزادیهای مشروع انسانی وبه کاری گیری دمکراسی وروش شورایی .
 بازرگان انسانی مومن ودینداروپای بندبه اخلاق ومعنویت بودوهمراه معنویات، به خردوآزادمنشی و آزادیهای انسانی وعدالت خواهی ونیازهای انسان وجامعه نظرداشت.
به درستی بازرگان درزندگی فردی خویش نمادی ازدینداری پاک وپیراسته ازصفات بدوناپسند،ودرزندگی سیاسی واجتماعی نمونه سیاستمداری صادق و
خردمندواستواربرراه خویش وامین خاص وعام بود.
بسیاری ازمردم رانظربراین است که سیاست یعنی دروغ وخدعه وفریب وسیاست مداران اغلب آلوده ونیرنگباز وچندچهره واهل خیانت وغیرپای بند
دبه اخلاق ودرستی وراستی اند…
وکمتردرسیاست می توان صداقت را سراغ گرفت،لیکن درمیان سیاستمداران، این نظردرموردمهندس بازرگان صادق نیست.اودرمیان اهل سیاست به درستی
یگانه روزگاربودوتابودهیچگاه اخلاق ومعنویت ووجدان وشرف انسانی رافدای دنیا نکرد.هرگزدروغ نگفت وعهدی رانشکست ‌وبرای رسیدن به قدرت به
به کسی آزارنرساندوخدعه وستم نکرد.

بازرگان صریح وشفاف وصادق بودو آنچه راحق تشخیص می دادبی پروا برزبان می آوردواززیان برزبان آوردن حرف حق نمی هراسید.اوسیاست را برای خدمت به مردم واصلاح جامعه می خواست ودیگرهیچ.آن قدربزرگ و بلندهمت وازدرون پربودوازایمان سرشار که دنیایی که سیاستمداران برایش از همه چیزمی گذشتند،برای اوکوچک و بی مقداربود.به جرئت می توان گفت که درمیان اهل سیاست به ویژه درایران ،مومن تروصادق تروپاکدامن ترازبازرگان نمی توان سراغ گرفت.بازرگان آینه تمام نمای یک انسان وسیاستمدارصادق و خیرخواه وخیراندیش بودکه هرچند روزگاربگذردمنش وشخصیت اودرنزد
اهل خردونیک اندیشان مقبول ترو محبوب ترجلوه خواهدکرد.
 بازرگان تاپیروزی انقلاب اسلامی و ازمیان رفتن حکومت پهلوی ازپیشتازان مبارزه برای رسیدن جامعه به آزادی و عدالت وپیشرفت وترقی کشوربود
وچون پس ازپیروزی انقلاب اسلامی به نخست وزیری رسید،برآن بودکه باروش عقلانی وگام به گام به جامعه سامان دهدومشکلات ایران را یکی یکی ازسرراه برداردوبدین روی باکسانی که می خواستندباروش انقلابی و تندوشتابان سیاستها وکارهای کشورراپیش ببرند، نمی توانست همراه وهمگام باشد
این بودکه درروش اداره کشوربین او دیگرانی که خواهان انقلابی عمل کردن بودنداختلاف نظرپیش آمد.
بازرگان درمورداعدامهای پس ازانقلاب، تصرف سفارت امریکاوگروگان گیری، برخورده بادگراندیشان،ادامه جنگ بعداز فتح خرمشهر،برخی سیاستهای بین
المللی و‌ روشهای دیگراداره جامعه بادیگران اختلاف نظرداشت ونظرات خودرامکتوب ویا علنی بیان می کرد و تابودبرراه وروش خویش برای اداره
جامعه پای می فشردوچون دیدکه درآن فضای انقلابی نمی تواندروش خودرا عملی سازدبهترآن دیدکه بااستعفای خود به تنشهاواختلاف نظرهابادیگران پایان
دهدوافسار دولت واداره جامعه رابه آنان بسپاردکه می خواستندانقلابی عمل کنندوچنین کرد.واین بودکه بازرگان با آن همه تلاش ومبارزه نخستین شخصیت
بارزومبارزی بودکه ازقطارانقلاب پیاده شدوازهمراهی بادیگرمسافران آن بازایستاد.یادش ارجمندوپاینده باد…..
 

به مناسبت ۳۰دیماه سالگرددرگذشت مهندس بازرگان
منطقیان۹۶/۱۱/۱☘☘☘☘☘☘☘

  پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :