پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

محمود منطقیان چهره شاخص ادبی شهرستان کهگیلویه به بهانه روز زن یادداشتی نوشت.

به گزارش“صبح خرد”، این یادداشت با عنوان”خجسته باد” چنین است ؛
امروزروزجهانی ارج نهادن و بزرگداشت  مقام زن است این روزرابایدنیکوداشت وارج نهادودرگفتاروکردارپاس داشت..
خانه وزندگی بدون بودن زنان بی رونق وسردوتاریک وبی بهره از گرمی
ونشاط وشوق وشادمانی است وزندگی وخانه، باحضورزنان است که
درخت امیدوآرزو و انگیزه وشادمانی وشوق بودن ودوست داشتن رابارور می سازدوکانون زندگی وعشق وانس والفت وعاطفه راگرم وسرزنده نگه می دارد.

بدین روی بایدنقش وجایگاه زن رادرخانواده وجامعه شناخت وارج
نهادوهمواره حقوق آنان راپاس داشت زن درخانه وجامعه به منزله پایه
وبنیان وستون نگه دارنده زندگی است ونبودزن درخانه باهیچ ابزاروچاره و جای گزینی قابل جبران نیست.
بانبودن زن درخانه وزندگی خللی به وجودآیدکه هرگزباحضورمرد درخانه جبران پذیرنیست وهرگاه زن به دلیلی خانه راترک گوید مردنمی تواندخلل نبودن اوراچاره کند؛لیکن بانبودن مردبازکانون مهر
و عاطفه درخانه گرم ودارای رونق است واین مادرخانه است که هر کمبودی ونقصانی رابامهرورزیدن و عشق خودبه فرزندان ،درخانه ازمیان بردارد؛چراکه عشق مادرعشقی پاک وبی ریاست وکانون خانواده رابامهروعاطفه خویش گرم وصمیمی وباصفانگاه دارد.
نقش اجتماعی زنان درجامعه غیرقابل انکاراست وبدون همکاری وهمدلی آنان ازمردان کاری ساخته نیست.نقش مادران درتربیت مردان نیک ونامی واثرگذار، درهمه جای جهان مشهوداست وپشت هرمردبزرگی بایدزنی بزرگ راجستجو کردکه آن مردراآفریده وپرورش داده است وبدین روی زنان کانون مهرو پیوندعاطفی خانواده و جامعه اندو نادیده گرفتن حقوق آنها سبب زیانها و آسیبهای فراوان ولرزان شدن بنیان
خانواده وجامعه خواهدبود.
درجوامع واپس مانده که نقش وارج زن رادرک ننموده وپاس نمی دارندو
بانگاه مردسالارانه جایگاه زنان رادر جامعه وزندگی فروکاسته اندوبعضا
زنان راناقص العقل ونادان ودرازمویان کوتاه فکروآلت وابزاری برای بچه داری وخانه داری وکامروایی مردان به شمار آورده اندوبااین نگاه ظالمانه همواره به نیمی ازجامعه بشری ستم روا داشته اند،وبااین شیوه ونگاه مانع رشدوترقی  جامعه انسانی شده اند.لیکن امروزه  روشن شده است که زنان می توانند درجامعه انسانی ودرهرروزگاروزمانه ای نقشهای مهم وکارسازرابه درستی بردوش گیرندوبه جای آورند.
امروزه می بینیم که زنان درجهان  توانسته اندنقشهای مهی مانندریاست جمهوری ،نخست وزیری،وزارت، ودیگرنقشهای مهم سیاسی و
اجتماعی رابه خوبی ایفا کنند و برجایگاههای برتردرممالک تکیه زنند
درجامعه ایران نیززنان تاآنجاکه مجاز بوده اندنقشهای مهمی راایفانموده اند وهرگزدرکارشان ازمردان پای واپس ننهاده اند.امروزه این باوردیگرپذیرفته نیست که مردان برزنان برتری دارندو زنان درکارهاناتوان قلمدادشوند.
بلکه این امر روشن شده است که زنان ومردان می تواننددرکنارهم زندگی را رونق وزیبایی بخشندوزمینه رابرای رشدوتوسعه وشکوفایی جامعه فراهم نمایندورسیدن به این جایگاه نیازمند تغییرنگرش مردسالارانه وبرابردانستن حقوق زن ومردووقانونی ونهادینه کردن این برابری وپاس داشت آن است.
فریادحق طلبی حضرت فاطمه وزینب دربرابرحاکمان جوروخودکامه
زمانه خویش که خودرابه ناحق نماینده خدادرزمین وجانشین فرستاده خدا می دانستندوخلق راباابزارقراردادن خداودین به بیراهه می بردند،هنوز درگوش تاریخ طنین اندازاست.
وزنان باداشتن توانایی ها وشایستگیهای خویش حق دارندکه حقوق خویش را مطالبه نمایندودرپی آن باشندکه نقش وجایگاه خویش رادرخانواده وجامعه نمایان ترسازند….

 

محمود منطقیان۹۶/۱۲/۱۷

 

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

این خبر را به اشتراک بگذارید :