پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

بایددانست که دردبزرگ جامعه ایران شعارزدگی،بی ثباتی شخصیتیودردناکترازهمه روحیه معامله گری و ترجیح منافع شخصی برمصالح اجتماعیاست.

بعد از حادثه سقوط هواپیما شرکت آسمان در کوه دنا و بحث و حاشیه های استیضاح دو وزیر کابینه ، محمود منطقیان چهره شاخص اصلاح طلبان کهگیلیویه با انتشار یادداشتی نسبت به بحث استیضاح واکنش نشان داد.

به گزارش”صبح خرد”متن یادداشت محمود منطقیان با عنوان “استیضاح درس آموزبود” چنین است ؛

درپی سقوط هواپیمای شرکت  آسمان درکوه دنا،وجان باختن جمع زیادی ازفرزندان نیک ودوست داشتنی میهن برفراز آن کوه ودرمیان برف وبوران وسرما، ملتی دل شکسته ونگران وغمزده شدوخانواده های زیادی داغدارو گریان ونالان شدندوبه سوگ نشستندوجهان ازاین حادثه به صدادرآمدو باخانواده های مصیبت دیده وپریشان ابرازهمدردی وغمناکی کردند.
درهنگامه این بلای ناگهانی یورش برف وباران وبوران راه جستجوو
دست یابی به محل این حادثه تلخ رادشوارکرده بودواین عدم دسترسی وبه طول انجامیدن پیداشدن هواپیما ودسترسی به پیکرهای خونین وآسیب دیده جان باختگان که همه ازخوبان وعزیزان وسرمایه های این سرزمین و میهن عزیزبودند،براین دردجانکاه و جان سوزمی افزودوبیشتردلهارابه درد می آورد وگویا فصل برف وسرما ودنا وبی تدبیری برخی مسئولان همه دست به دست هم داده بودند تااین حادثه تلخ ودل آزاررا رقم بزنندوبیشتردلهارابه دردآورندوبسوزانندوبراین ماتم بزرگ بیفزایند.

تلاشها برای جستجوی لاشه هواپیما وپیکرهای جان باختگان این حادثه علی رغم دشواریها آغازشد وسرانجام لاشه هواپیما و برخی پیکرهای آسیب دیده رایافتند وهنوز پیکرهای جمعی ازجان دادگان حادثه پیدا ویاشناخته نشده اندوهمچنان دل نگرانیهاودغدغه های مردم وخانواده های داغداروسوگواربه پایان نرسیده است.
به دنبال رویداداین حادثه، سیل ابراز همدردی هاودلسوزی هاوتسلیت هاازسوی شخصیت هاومسئولان کشوری ونمایندگان مجلس وجهان به سوی خانواده های داغدار،فضای رسانه ای را آکنده کردوهمه خودرادراین رویدادتلخ وناگواروجانسوز واندوه بزرگ شریک دانستند.
درباره علت حادثه وکوتاهی ویاناکارآمدی مسئولان ومدیران هواپیمایی دیدگاهها وحرف هابه میان آمدومصاحبه ها واظهار نظرهاصورت گرفت وازآن جمله دووزیر  راه وکاررابرخی مجلسیان نشانه گرفتند وآنها را دراین حادثه ناتوان ومقصرتمیز دادند ودرخور استیضاح شناختندو واستیضاح باپیگیری وهمصدایی و نامه جمعی ازنمایندگان مجلس قانونی وعملی شد…..
لیکن بایددانست که دردبزرگ جامعه ایران شعارزدگی،بی ثباتی شخصیتی
ودردناکترازهمه روحیه معامله گری و ترجیح منافع شخصی برمصالح اجتماعیاست.

جای تردیدنیست که کم توجهی  وکم اهمیت دادن به جان وسلامت مسافران هوایی وعدم دقت درکار وضعف تدبیردست اندرکاران هواپیمایی آسمان وازجمله دووزیراستیضاح شده در این حادثه جانسوزبی نقش نبود وبسیاری نیزآنچنان که عادت معمول آنهاست وعده می دادندکه بایدبامقصرین حادثه برخوردجدی شودتادیگران پندگیرندو
مسئولیت خویش رابهترشناسند ودیگر مردم وجامعه شاهد چنین حوادث تلخ ناگوار ودردناکی نباشند.
ازآنجاکه این کشورهمواره شاهدودرگیر رویدادهای تلخ وناگواربوده است وهست  مسئولان گاهادرهنگامه رویدادها وعده ها دهندوگویندکه چنین وچنان خواهندکرد وبعدراه وجهت راباتوجیهات تغییردهند وخاموشی گزینند،امااین بارتصوربراین بودکه دیگر کارازحدگذشته وحتما وعده هابه عمل درآیدونمایندگان دست به کاری زنند که غصه سرآید وهمه منتظربودندکه درروزموعود نمایندگان که وظیفه دفاع ازحقوق
ملت را دارندبه یاری مردم برخیزند وبا رای دادن به استیضاح مرهمی کوچک بردل ریش خانواده های نگران گذارند  ونشان دهندکه برسرحقوق مردم و انسانهای مظلوم وبی گناهی که  شکارکوه وبوران وصخره ها شده اندکوتاه نخواهندآمد و وزیران ناتوان و یامقصر را باپیگیری واستیضاح خویش ازوزارت بردارند واین جایگاه را به شایستگان سپارند ؛ ولی افسوس چنان که رسم دیرین این دیاراست، تحرکات پشت برده وبده وبستانها ومعاملات پنهان وسودجویی شخصی و گروهی ویاعدم تشخیص ودغدغه جان وامنیت وحقوق مردم رانداشتن سبب شدکه آن حادثه غمناک وآن کبوتران خونین بال وآن خانواده های جگرسوخته وهمیشه سوگوارازیادبروند وشعارهاوابرازدلسوزی ها درغبار منافع
سیاسی وشخصی وبی دردی گم شود وجمعی لباس سودجویی برتن کنند
وموضوع رابامقصرشناختن خلبان  جان باخته وبی دفاع وبلندی کوه دنا
به بیراهه کشانندوبابرکرسی نشاندن دوباره آن دو وزیر،خانواده های ماتم زده را به بازی گیرندوغمناکتر وخونین دل ترکنند تا افزون برغم های جانکاهشان دریابندکه دراین مملکت چقدرتنهایندو مردم نیز دیواربی اعتمادی رابلندتر بینند هرچندجمعی ازنمایندگان دل به دریازدندوبامردم همگام وهمنوا شدند وبارای دادن به استیضاح دین خودرا به جامعه پریشان خود گذاردندوراه دادوستدومصلحت اندیشی سیاسی در پیش نگرفتندوبه سودی ووعده ای دل خوش نکردند.

به نظربنده این نمایندگان برندگان واقعی استیضاح بودند وهرچندتلاششان به جایی نرسید و دررسیدن به هدفشان ناکام شدند
لیکن دربرابرخانواده های غمزده وسوگوار و وجدان خویش شرمنده نشدند.
وامّادردناکترازهمه نقش فراکسیون امید دریک حرکت سیستماتیک وسیاسی وگروهی بودکه بذرناامیدی رادردلها وروانهانشاندندوبه ندای دل مردم پاسخ ندادند وچه دیرفهمیدیم که براهل سیاست چندان اعتمادنیست وبیشتر دعوایشان زرگری ونمایشی است وچون پای منافع درمیان آیدبه ناگاه بارقیب همصدا شوند ودر چرخشی ناگهانی
دست دردست هم نهندو درنهایت نشان دهند که همه برسریک بازی اندودرهربازی به نفع خودویاگروه خویش راضی اندو درآنجاکه پای منافع سیاسی و گروهی و شخصی درکارآیدبرسرجان وحقوق وزندگی مردم معامله کنندوبه ندای وجدان ودرون خویش گوش ندهند  وعدل وانسانیت واخلاق ومعنویت درآنهارنگ بازدوبه کناررود…
هرچندمسافران دلبندوطن درمیان کوه وصخره وبرف وبوران باپیکران خونین خاموش شدندودل عالمی راسوختندوبا کنارنهادن وزیری ومدیری بازآمدنی در کارشان نبود وازدردخانواده هایشان کاسته نمی شد،لیکن رای دادن به استیضاح نشان همدلی وهمنوایی وهمدردی باجامعه ومردم ومصیبت دیدگان بودوبراعتمادمردم وخانواده ها می افزود وآنها آرام می گرفتندودرمی یافتند که دراین جامعه کسانی دردشان را حس کرده اند وبه فکرشان هستندودیگردر درآینده چنین مصیبتی تلخ وجانگدازکمتر
به بارآیدوعزیزانی دیگر،طعمه کوه و صخره وبیابان وبرف وبوران نخوهندشد وایران وجهان وخانواده های دیگری رابه  سوگ واندوه ننشانند ؛ لیکن مخالفین استیضاح دراین شرایط سخت وتلخ به همه آموختندکه درآینده نیزهرچه پیش آیدغمی نیست چون کیفر و بازخواستی درکارنیست ومعامله گری که پیشه دیرینه ماست کلیدی است که به هرقفلی می خورد و هر در بسته ای را بازگشاید.

هرچندنبایدهمه رابه یک چوب راند که برخی برسرمعامله نبودندوبه تشخیص خودعمل کردندولو تشخیص آنها نادرست ونابه جا بوده باشد
ولی کسی تصورنمی کردکه به دنبال این حادثه ومصیبت بزرگ ودلخراش و شعارهای تندبرای استیضاح وهمدلی باخانواده های سوگوار،ناگهان اکثر نمایندگان به جانب دیگر بچرخندوحادثه ای به این بزرگی وکم کاری وزیران ومدیران مسئول راکوچک شمارندودست ردبرسینه استیضاح گذارندودرخت امیدو اعتمادرا بخشکانند..
بیاییددراین کویرخشک وتشنه وبی رمق “به جای مردان سیاست بنشانیم درخت تاهوا تازه شود” درودخداوندبرهمه انسانهای آزاده واهل  دادتاریخ وجهان که برراه داد وآزادگی پایدارماندندوبرهیچ حقی برای سودو مصلحت پای ننهادندووجدان ودرون خویش را پاک داشتندوبه دنیای آلوده سیاست ومنفعت نیالودند…….
خداونداباران بخششی بردلهای سوختهِ سوگمندانِ دل شکستهِ حادثه دناببار تاآرامشی تازه به دست آرندوزندگی رابار دیگراز سرگیرند…آمین……
منطقیان۹۶/۱۲/۲۸

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

این خبر را به اشتراک بگذارید :