پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

ابوصالح دانشفر پیشکسوت فوتبال دهدشت بعد از اظهارات کارلوس کیروش از وی به شدت انتقاد کرد.

به گزارش“صبح خرد”، متن یادداشت انتقادی دانشفر چنین است ؛

شدید از وی بسيارمتاسفم براي وزارت ورزش وفدراسيون فوتبالي که حتي قادرنيستنديک سرمربي تيم ملي که سالانه دههاميلياردتومان پول بي زبان اين ملت مظلوم رابالاميکشدوسالي يک ماه هم درکشورمان نيست کنترل کرده وازتوهينهاوهتاکيهاي ايشان جلوگيري نمايند
اقاي کيروش چه گلي به سرفوتبال اين مملکت زده؟ وچه مقام درخورشان وقابل توجهي بدست اورده؟ که بدينگونه بي پروا وطلبکارانه به همه حمله ميکندوگستاخانه توهين مينمايد؟
اقاي کيروش مگرهمين چندروزپيش بعدازانهمه توهين به مربيان فوتبال ايران وبرخوردهاي قلدرمابانه ات اعلام نکردي پرچم سفيدصلح واتش بس رابالابرده اي وخواهان همدلي وحمايت ازتيم ملي شديد؟
پس چه شدکه دوباره بعدازاينکه تيم گداگسنه وبي تمرين وبي برنامه وجنگزده وقحطي زده يمن رابردي دوباره پرچم سفيدرابه زمين گذاشته وشيپورجنگ بردهان گذاشنه واتش توپخانه ات راباهجمي سنگين بصدادراوردي؟
ايااينکه به خادمان ورزش ايران لقب کروکوديل داده ايددرشان اخلاق وادبيات يک مربي حرفه اي جهاني است؟
کجاي رسالت سرمربي گري قيدشده که سرمربي تيم ملي يک مملکت به همقطاران وهمکاران وديگرمربيان کشورتوهين وهتاکي کرده وانان راتحقيرنموده واخلاق حرفه اي رازيرپابگذارد؟
البته به شماحق ميدهيم که اينگونه بي باکانه وراحت به هرکس دوست داري توهين کني وهمه چيزرابه زيرسوال ببري زيرامسولين بالادست حضرتعالي درفدراسيون فوتبال ووزارت ورزش توان مديريت حضرتعالي رانداشته ودرواقع انهاهم زيردستان ونوچه هاي حضرتعالي شده اندوقدريت انجام مسوليت وکنترل حضرتعالي راندارندورهايت کرده اندوبه شماباج داده اندتاارکان فوتبال يک مملکت رابه تمسخرگرفته وبه زيرسوال ببري
اقاي کيروش که ظرفيت فوتبال ماراحتي درحدحضوردرنيمه نهايي نميداني بدان واگاه باش که مردم علاقمندوفوتباليست اين کشورهشتادوپنج ميليوني به کمترازقهرماني راضي وقانع نيستندوباداشتن اينهمه ستاره ولژيونروبازيکنان توانمندهيچ بهانه اي قابل توجيه نبوده ونخواهدبودومردم فوتبال راخوب ميفهمندومردم اعضاي فدراسيون ياوزارت ورزش نيستندکه شعورانان رادست کم گرفته وباحرفهاي بي ربط وبي پايه قانعشان کني
اقاي کيروش لجاجت ويکدنگي وبعضي ازانتخابات بدون ضابطه حضرتعالي وخط زدن بعضي ازستارگان فوتبال ايران بدون هيچ دليلي باعث نميشودضعفهاي حضرتعالي پنهان بماندوديکتاتوري شمادرفوتبال ايران برهمگان هويداواشکاراست

اقاي کيروش شمابايددرکناراموزش فني تکنيک وتاکتيک فوتبال اخلاق ومعرفت وروح جوانمردي واحترام به بزرگان ورزش راهم بنحواحسن به شاگردان بياموزي امامتاسفانه دراينموردکاملانمره منفي وغيرقابل قبولي ازمردم دريافت نمودي وروحيه پرخاشگري وتندخوبي وقلدري وديکتاتوري واهانتهاي حضرتعالي به دست اندرکاران فوتبال کشورازشماخاطرات بدي رادراذهان به يادگارخواهدگذاشت که غيرقابل بخشش خواهدبود
اقاي کيروش ايادريکسال اخيربه خودزحمت داده ايدحتي يکباربه تماشاي ليگهاي فوتبال ايران دراستاديومهاحضوريافته وانجام وظيفه نمائيد؟
لطفا بيسترازاين به فوتبال ماتوهين نکنيدودلسوزان ورزش راتحقيرنفرمائيدشمابايدبراي بازيکنان فوتبال يک کشورالگوي اخلاق ورفتارومعرفت باشيدوبه بازيکنانت درکنارمسائل فني اخلاق وروح جوانمردي وادب ونزاکت راهم مدنظرداشته باش
به اميدقهرماني تيم ملي فوتبال ايران درجام ملتهاي اسيادرسال ۲۰۱۹درکشورامارات
سيدابوصالح دانشفر

 

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

این خبر را به اشتراک بگذارید :